Gegevensbescherming

Uitsluiting van aansprakelijkheid

1. Inhoud van de online-aanbiedingen

De auteur is niet verantwoordelijk voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur die betrekking hebben op schade van materiÎle of immateriÎle aard, die werden veroorzaakt door het gebruik of het niet-gebruik van de gepresenteerde informatie of door het gebruik van onjuiste en/of onvolledige informatie, zijn in principe uitgesloten, op voorwaarde dat de schuld werd veroorzaakt door aantoonbaar opzettelijke of grove nalatigheid van de kant van de auteur. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht om delen van de pagina's of het gehele aanbod, zonder voorafgaande aankondiging, te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen of de publicatie tijdelijk of permanent te verwijderen.

2. Verwijzingen en links

Ingeval van illegale inhoud van directe of indirect verwijzingen naar andere websites (hyperlinks), die buiten de bevoegdheid van de auteur liggen, kan de aansprakelijkheid enkel van kracht worden in het geval dat de auteur kennis heeft van de inhoud en het gebruik ervan kan voorkomen, in zoverre het voor hem technisch mogelijk en redelijk is. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het tijdstip van de instelling van de link geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's zichtbaar was. De auteur heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de verbonden/gelinkte pagina's. Hij distantieert zich daarom uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte/verbonden pagina's die zijn gewijzigd nadat de koppeling werd gemaakt. Deze verklaring geldt voor alle links en verwijzingen op internet evenals voor externe vermeldingen in gastenboeken, ingericht door de auteur, discussieforums, link-directories, mailinglijsten en alle andere vormen van databases waarvan externe inhoud mogelijk is. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of het niet-gebuik van dergelijke aangeboden informatie is uitsluitend de auteur van de site waarnaar verwezen wordt aansprakelijk, en niet degene die slechts via links naar de desbetreffende publicatie verwijst.

3. Auteursrecht en copywright

De auteur tracht in alle gebruikte afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in alle publicaties en zelf ontworpen graphics, afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten, de auteursrechten te respecteren of licentievrije grafische, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken. Alle binnen het Internet aangeboden en eventueel beschermde merken en handelsmerken zijn onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de geregistreerde eigenaars. Uit de loutere vermelding kan niet de conclusie getrokken worden dat deze handelsmerken door rechten van derden beschermd zijn! Het copyright voor gepubliceerde voorwerpen gemaakt door de auteur zelf blijft uitsluitend op naam van de auteur van de pagina's. Elke duplicatie of het gebruik van dergelijke afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4. Gegevensbescherming

Voor zover binnen het internetaanbod de mogelijkheid bestaat tot het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen), vindt het openbaar maken van deze gegevens van de gebruiker op uitdrukkelijk vrijwillige basis plaats. De gebruikmaking en betaling van alle aangeboden diensten is mogelijk zonder doorgave van dergelijke gegegevens of onder specificatie van anonieme gegevens of alias, in zoverre technisch mogelijk en redelijk. Het gebruik door derden van contactgegevens, gepubliceerd in het het impressum of vergelijkbare gegevens zoals postadressen, telefoon-en faxnummers en e-mailadressen voor het toezenden van niet uitdrukkelijk gevraagde informatie is niet toegestaan. Bij inbreuken op dit verbod zijn juridische stappen tegen de afzenders van zogenaamde spam-mails uitdrukkelijk voorbehouden.

5. Rechtsgeldigheid

Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van het internetaanbod op deze internetpagina's. Indien delen of individuele formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig aan de geldende juridische situatie voldoen, blijven de overige delen van het document in hun inhoud en geldigheid bestaan.